Algemene Levering- en Verkoopvoorwaarden

Als importeur en leverancier van Top Kwaliteit producten doen wij ons uiterste best om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij onze Algemene Levering- en Verkoopvoorwaarden

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden van Microdek Beton Ciré te Rotterdam.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.0  Microdek Beton Ciré te Rotterdam handelt onder de naam Microdek en zijn website heet www.microdek.nl.

1.1  Microdek te Rotterdam is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van pas.

1.2   Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Microdek te Rotterdam verder Microdek Beton Ciré te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van beton materialen en producten, uit te voeren werkzaamheden en adviezen.

1.3   Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door Microdek aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

1.4   Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.5   Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft  dan is hiermede de opdrachtgever  volledig akkoord  met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling  hierop.

Artikel 2 LEVERING.

2.1   Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.

2.2   Bij leveringen per m²  geeft Microdek meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.

2.3   De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden als levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud Microdek het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.

2.4   Leveringen geschieden op de begane grond. Of volgens regels van transporteur.

Artikel 3 UITVOERINGSTERMIJN.

3.1   Als de bestelling binnen komt wordt deze binnen 1 werkdag verwerkt en de transporteur verwittigd. Over het algemeen wordt de bestelling binnen 3 werkdagen thuisbezorgt.

3.2   Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

4.1   Microdek behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN , KLACHTEN EN GARANTIES

5.1   Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na leverdatum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via ons retourformulier.

5.2   Aangebroken bestellingen , bestellingen op kleur en custum made bestellingen per m² kunt u niet retourneren.

5.3   Microdek kan aangemaakte of overgehouden producten niet terugnemen. Schone lege emmers kunnen wel gerecycleerd worden.

5.2   Klachten welke ontstaan zijn door advies , productinformatieblad fouten of over zijn vakman dealers kunnen niet op Microdek verhaald worden.

5.3   Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan herlevering van het aantal m² waar garantie betrekking tot had , of vervanging van gereedschap.

5.4   Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microdek.

5.5   Kleurverschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden.

5.6   Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals bijvoorbeeld reinigen met chemische middelen, onvoldoende zorg , bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

5.7   Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.8    Bij volledige betaling van de door Microdek geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.

5.9   Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse  Burgerlijke rechter in Nederland. Microdek zal conform uitspraak handelen.

5.10 Indien Microdek naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever. Na betaling van deze kosten

5.11 Klachten over esthetischiteit kunnen wij niet in behandeling nemen, simpelweg omdat esthetischiteit niet te meten is.

Artikel 5. AANSPAKELIJKHEID

5.1   De aansprakelijkheid van Microdek voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 6  RETOUR ZENDEN  ANNULERING

6.1   Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.

6.2   Dit geldt natuurlijk niet voor de custum made producten, dit zijn de bestellingen die per m²  gaan en voor de producten waar een kleur wordt opgegeven.

6.3   Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van Microdek. Wordt per mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 7: BETALINGEN

7.1   Betalingen geschieden op de site bij vooruitbetaling , cash on delivery of automatische incasso bij aangesloten bedrijven.

7.2   Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en / of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan Microdek rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

7.3   Microdek heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.

7.4   De opdrachtgever  is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die Microdek maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door Microdek gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door  het incasso bedrijf dat de incasso uit voert,

7.5   De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van Microdek mogen inhouden of claimen voor eventuele garantiegeschillen.

Artikel 8 OVERMACHT

8.1    Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van Microdek schorten de verplichtingen van Microdek tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat Microdek tot enige schadevergoeding gehouden is. Microdek heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien Microdek door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1    Alle door Microdek verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10 AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1   Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van Microdek zoals fabrieken,  transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van Microdek. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.

10.2   De op de site vermelde aanvullende voorwaarden , retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.